คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล         

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม