คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                           
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               
*การสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา                                                                     
*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและสิ่งแวดล้อม                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 4.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 5.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 6.                                                                                
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์