คู่มือสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                           
*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                
*ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำทะเล                                                      
*ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด                                                                                          
*ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                          
*ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                         
*งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง                                                     
*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.                                                                                    
*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.                                                                                      
*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.                                                                                    
*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์