คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น                                                                                          
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                     
*ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                               
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           
*การวิจัยและสถิติ                                                                                                       
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                            
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                   
*แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 1.                                                                                        
*แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบ สถิติ ชุดที่ 3.                                                                                        
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์