คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            
*กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ บุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550                                                                                        
*ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ                                                                                              
*หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขต หวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562                                                                           
*แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ                                                               
*การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                             
*ภัยคุกคามด้านการบิน                                                                                                 
*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                        
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*แนวข้อสอบรวม                                                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์