คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมเจ้าท่า ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                       
*พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่ง (นิติกรรมและสัญญา)                                                  
*ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เฉพาะส่วนว่าด้วยการร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน)                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงาน ราชการพ.ศ. 2559                                                                                                      
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์