คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น                                                                                   
*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                        
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์