คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562             
*พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                        
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546             
*พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                              
*การบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์และการตลาด                                                                 
*การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                             
*ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                     
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                        
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                            
*แนวข้อสอบรวม                                                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์