คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                       
*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                
*แนวข้อสอบการขนส่ง                                                                                            
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                            
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงาน ราชการพ.ศ. 2559                                                                                                      
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์