คู่มือเตรียมสอบบุคลากร กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537                                                
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537                  
*หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                    
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                  
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์