คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                       
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                        
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                  
*ความสามารถในการสื่อสาร                                                                                           
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                        
*ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                
*การผลิตสื่อ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย                                                                                 
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                            
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                      
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.