คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง      
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                        
*วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์                                                                                         
*คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                  
*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                            «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Internet)                          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์