คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พฐ.2 ปี 2562 BC-33827 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33827 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี พฐ.2 ปี 2562 BC-33827 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ภาคความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์
*ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี                                                                                   
*กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                
*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเคมี                                                                    
*ภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*ภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562