คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-112 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-112 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                        
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                     
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์                                                                                  
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                   
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                     
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.