คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-116 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-116 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                               «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                           «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                    «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                
*การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software และNetwork                                                                   
*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.