คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีธัญญา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                       «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                    «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                            «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                       «แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                         «แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                             «แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                             «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                        «แนวข้อสอบด้านศีลธรรม จริยธรรม                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์