คู่มือเตรียมสอบ ครูกศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ครูกศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
      «แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                                  «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                  «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                   «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                   «แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                     «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                 «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                                   
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                            «แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                                «แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                         «แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                      
*บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์