คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                         
*แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                          
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน                                                                                  
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม