คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                             
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                             «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                      «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      «แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์