คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33957 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33957 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33957 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                       
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                     
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                               «แนวข้อสอบการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                                      «แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                       «แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)