คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี 2562  รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน   
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                   «แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                          
*ความรู้งานด้านการจัดการเรียน                                                                                             «แนวข้อสอบ ความรู้งานด้านการจัดการเรียน                                                                  
*การจัดทำโครงการ/กิจกรรม                                                                                         
*การวางแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล                                                                       «แนวข้อสอบ การวางแผน /โครงการ                                                                           Øการวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                      «แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                           
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                        «แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                                   «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                                «แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา