คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                              
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                             
*การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม                                                                           
*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                     
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                         
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

Scroll to Top