คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง   
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ     
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                            
*ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                  
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์