สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ย. -25 ต.ค. 2562 รวม 56 อัตรา,

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ย. -25 ต.ค. 2562 รวม 56 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 หนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 4/2558 (ว 1) ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ 59/2561 (ว 15) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นายช่างปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า),นายช่างศิลป์ปปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-15,000
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา