คู่มือสอบฝ่ายโยธาธิการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบฝ่ายโยธาธิการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                       «แนวข้อสอบ งานไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา                                                                                                     «แนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 1.                                                                                        «แนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 2.                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานสำรวจ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานประปา                                                                                                  «แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 1.                                                                                      «แนวข้อสอบ งานประปา ชุดที่ 2.                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล                                                                                                «แนวข้อสอบงานสุขาภิบาล                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานเขียนแบบ                                                                                                «แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบงานเขียนแบบ ชุดที่ 2.                                                                            
*การควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง                                                                                     «แนวข้อสอบ การควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง                                                         
*การประมาณราคาการก่อสร้าง การแบ่งงวดงานก่อสร้าง                                                                  «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                 «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                          «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์