คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล  ปี 2562 BC- 33643

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33643 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายใน เลื่อนสอบเป็นนายร้อย รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล   ปี 2562 BC- 33643
สารบัญ

*
*ทดสอบความรู้ความสามารถ (150 คะแนน)
*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                 
*ความรู้ด้านแผนงาน                                                                                            
*ความรู้ด้านงานการวิเคราะห์                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล                                                                             «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแผนงาน                                                                                      «แนวข้อสอบ ด้านงานบุคคล            
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526                                             «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                      «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                 «แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                          «แนวข้อสอบ Internet                                                                                         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                    «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                         «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                     «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                     «แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                  
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                                                                              «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562