คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629

270฿

รหัสสินค้า: KP- 33629 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                  
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                            
*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                      
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547                    
*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548                                    
*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562                       
*กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
*ความสำคัญของพยานหลักฐาน                                                                                             «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยาน                                                                            
*ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                                        «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                
*แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                                        «แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                
*ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา                              «แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา                 
*บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                                               «แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                     
*สิทธิของพยาน                                                                                                               «แนวข้อสอบ สิทธิของพยาน                                                                                     
*ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                                           «แนวข้อสอบ ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                 
*มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                                    «แนวข้อสอบ มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                          
*การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                     «แนวข้อสอบ การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                            
*หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                                                «แนวข้อสอบ หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                       
*การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                              «แนวข้อสอบ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                         
*ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                                                             «แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                           
*อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน                                                                                 «แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                         «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                            «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์