คู่มือสอบฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                              
*ราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                     
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance organization ; HPO)                                                                                       
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร                                                                        
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน                                                                                
*การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         
*แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ การพัฒนาบุคลากร ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์