คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน กลางปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน กลางปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                             
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์