คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                               
*ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                                              
*แนวข้อสอบระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                
*ความรู้ด้านงานบริหารงบประมาณ                                                                                   
*ความรู้ด้านการบริหารอาคารสถานที่                                                                                 
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                           
*ความรู้ด้านการบริหารสัญญาต่างๆ                                                                                  
*ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                           
*แนวข้อสอบ งานการเงิน                                                                                      
*แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                         
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์