คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-094

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-094
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร                                                                        
*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                   
*หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น                                                                                            
*การจำแนกพืช                                                                                                         
*การขยายพันธุ์พืช การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย                         
*ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน                                      
*การป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                                              
*การตัดแต่ง                                                                                                             
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์การส่งเสริมเกษตร  การส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร                  
*การทำเกษตรอินทรีย์                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    
*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                            
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.                                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 4.