คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                  
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                  
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                           
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554            
*ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ                                      
*การดับเพลิงประเภทต่างๆ                                                                                           
*การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันระงับภัย                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                     
*แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3.