คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                           
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                  
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                           
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562   
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประมวลผล                                                                        
*กระบวนการจัดจัดทำงบประมาณ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน และจัดทำโครงการ                                                            
*ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                            
*วิศวกรรมสำรวจ                                                                                                      
*วิศวกรรมชลประทาน                                                                                                  
*การบริหารงานโครงการทางวิศวกรรม                                                                               
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมสำรวจ                                                                                   
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา