คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33421

280฿

รหัสสินค้า: KP-33421 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33421
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                  
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559       
*ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564                                                               
*ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน                       
*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                          
*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   
*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                     
*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                   
*แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน