คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-093

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-093
สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                           
*การออกแบบสวนสาธารณะเบื้องต้น และการบำรุงรักษา                                                          
*การดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และบำรุงรักษาภูมิทัศน์                                                         
*การให้น้ำและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน                                                                             
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ ในสวนสาธารณะ                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบภูมิทัศน์ และการจัดภูมิทัศน์   
*รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 1.                                                       
*รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 2.