สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มิ.ย. 2562

“สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มิ.ย. 2562

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ

  จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” หรือ “ทปษ ภาคประชาชน” 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ

        นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ว่า จังหวัดแพร่รับสมัครบุคคล เป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” หรือ “ทปษ ภาคประชาชน” 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานจังหวัดแพร่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร 054-620646 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.opm.go.th

        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ดังนี้

        1. มีความรู้และประสบการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใด

        ด้านเศรษฐกิจ (เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง แรงงาน อุตสาหกรรม การเกษตร การพาณิชย์การคมนาคม การท่องเที่ยวหรือการพลังงาน)

        ด้านสังคม (เกี่ยวกับสังคม สาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น)

        ด้านสิ่งแวดล้อม (เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ)

        ด้านวิชาการ (เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมาย การวิจัย การบริหารจัดการ ความมั่นคง การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร)

        2. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือนับถึงวันที่สมัคร

        3. เป็นผู้มีจิตอาสาและสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาภาคประชาชน

        4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

        โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครเป็นที่ปรึกษาได้หลายด้าน จึงขอเชิญชวน ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน ได้ร่วมกันสมัครให้มากๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” จะมีบทบาทสำคัญให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ การตัดสินใจ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: แพร่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สนจ.แพร่ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สนจ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 24 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.แพร่