คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 **ใช้ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท**

270฿

รหัสสินค้า: KP-33391 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2562 BC-33391 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                             
*แผนกลยุทธ์ สศช.                                                                                                     
*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                       
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การขับเคลื่อนและการพัฒนา                                                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                 
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                
*ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป                                 
*การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                                   
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                        
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                      
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์