คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 BฺฺB-088
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                           
*การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                       
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์      
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                              
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์