คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33360

280฿

รหัสสินค้า: KP-33360 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) ปี 2562 BC-33360
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร
*ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
*เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
*เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป 2 ชุด