คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                       
*แนวข้อสอบ การคำนวณ+เลขคณิต                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์                                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*หลักการทั่วไปของการบริหาร                                                                                         
*การพัฒนาองค์การ                                                                                                    
*การวางแผน                                                                                                           
*สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                           
*การจัดทำโครงการ                                                                                                    
*การบริหารจัดการอาคารสถานที่                                                                                      
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
*แนวข้อสอบ ด้านการบริหาร                                                                                  
*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การบริหารจัดการ  /โครงการ                                           
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์