คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                             
*การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป                                                                                    
*แนวข้อสอบ ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง