คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-33308 update ล่าสุด

299฿

รหัสสินค้า: KP-33308 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-33308 update ล่าสุด
สารบัญ

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ะเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ                                                                            
*ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                            
*แนวข้อสอบ ทักษะอำนวยการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                          
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                               
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562           
*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.