คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                 
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                  
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                    
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                               
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                        
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                   
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                    และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจละสถานการณ์โลก                                                   
*แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      
*รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                        
*รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์