ก.พ.ประกาศวันเวลาสถานที่สอบรอบปกติ

“ก.พ.ประกาศวันเวลาสถานที่สอบรอบปกติ

ก.พ. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 นั้น

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ข้างต้น ทั้งนี้ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

2. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ที่มีการอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ 40-100 KB) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่4 ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ข้างต้น ไปแสดงควบคู่กับ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงมาแสดงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีทั้ง 2 บัตรมาแสดงคู่กันจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.3 อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตามข้อ 2.2 และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกา ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง และถุงพลาสติกใส สำหรับใส่สิ่งของที่ไดรับการยกเว้นตามข้อ 2.4 เท่านั้น

2.4 ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เรื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณืที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.3 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ยกเว้น นาฬิกา กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด หากนำเข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสตามข้อ2.3 และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

2.5 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

2.6 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

2.7 หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.8 ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วัน และเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ และเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจาห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

2.9 ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

2.10 การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้

(2) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากข้อเขียนหรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจากการกระทำของผู้สอบเอง สำนักงาน ก.พ. จะไม่ได้รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้นที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

2.11 ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือนำกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

2.12 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

2.13 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

2.14 ต้องหยุดทำตอบทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็ฯการรบกวนผู้สอบคนอื่นๆ ในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนหรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ต่อไป

 1. ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2. ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
 3. ศูนย์สอบ ราชบุรี
 4. ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา
 5. ศูนย์สอบ ชลบุรี
 6. ศูนย์สอบ เชียงใหม่
 7. ศูนย์สอบ พิษณุโลก
 8. ศูนย์สอบ นครราชสีมา
 9. ศูนย์สอบ อุดรธานี
 10. ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
 11. ศูนย์สอบ ขอนแก่น
 12. ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
 13. ศูนย์สอบ สงขลา 

ตำแหน่ง: ประกาศวันเวลาสถานที่สอบรอบปกติ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน ก.พ. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 – 14 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2562

สอบวันที่: 24 พ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 24 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ก.พ.