คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม BB-084
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์                                                                                          
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                              
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.