คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33247

270฿

รหัสสินค้า: KP-33247 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33247
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                                                 
*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                        
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                  
*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                            
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                         
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          
*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                      
*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                         
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                      
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                          
*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.