คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562 BB-081

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                    
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                          
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                             
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                 
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป