คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร BB-080

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร BB-080
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
*แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ พรบ.วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมพื้นฐาน