คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลขอนแก่น                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                     
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม