คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                             
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                 
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป